top of page

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

สถานศึกษาที่ต้องการแสงสว่างและแสงสว่าง โครงสร้างแรงดึงคือคำตอบ มีช่วงพาดกว้างกว่าและใช้วัสดุเหล็กโครงสร้างน้อยกว่า ง่ายต่อการสร้างและต่อเติมจากสิ่งก่อสร้างเดิม 

bottom of page