top of page

โรงพยาบาล

โครงสร้างแรงดึงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างอาคารโรงพยาบาล ง่ายต่อการสร้างบนอาคารที่มีอยู่และใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้อยที่สุด

bottom of page